Program konference


Zveřejněné prezentace jsou autorským dílem svých autorů. Prosíme, respektujte jejich práva a další používání nebo šíření konzultujte s autory. Děkujeme za respektování pravidel.

Sborník z konference je ke stažení zde: www.pasivnidomy.cz/sbornik2016

Čtvrtek 10. 11. 2016

9:00 Zahájení konference
9:30 Blok 1A: Chytrá města, moderátor David Bárta

Jan Kříž (náměstek ministra, MŽP)

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP.

Martin Ander (náměstek primátora pro oblast rozvoje města)

Do roku 2017 má vzniknout strategický dokument Smart city Brno 2050, který bude popisovat veškerou problematiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje.

Friedrich Kapusta (ředitel Energieinstitut der Wirtschaft, Vídeň)

Současná situace konceptu Smart Cities ve Vídni, požadavky na renovace objektů v souladu s konceptem Smart (Smarte Renovierungen).

František Kubeš (Oddělení urbánní politiky, MMR)

Koordinační a metodické činnosti rezortu, které spočívají ve spolupráci s městy i dalšími ministerstvy a systematickým spoluvytvářením prostředí pro uplatnění konceptu Smart Cities v praxi

Ernst Rainer: Plánování udržitelného rozvoje města Graz – případ inovativní čtvrti Reininghaus

Dieter Herz: Municipal projects in passive house standard

Zkušenosti z návrhu pasivních domů pro veřejnou správu, plnění podmínek výběrových řízení.

Další účastníci panelové diskuse
Lukáš Svoboda, vedoucí projektu Smart City, E.ON Česká republika, s.r.o.
Leoš Vrzalík, ředitel úseku Business Development, Skanska Reality a.s.

Krátké prezentace – představení plakátů v předsálí
Tomáš Papoušek: Inteligentní zastávky VD
Ctislav Fiala: OSEEB – výsledky vývoje optimalizovaného konstrukčního systému pro energeticky efektivní a udržitelnou výstavbu

12:30 Polední přestávka (oběd)
13:30 Blok 2A: Téměř nulové budovy, moderátor Dalibor Borák

Pavel Šmelhaus: Dosažení parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou energie u rekonstruovaného objektu radnice v Kardašově Řečici

Princip snížení spotřeby energie při rekonstrukci klasicistní radnice: instalace progresivních technologií větrání v kombinaci s využitím biomasy pro vytápění. Ukázka, jak dosáhnout parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou při rekonstrukcích stávajících objektů.

Dieter Herz: Explorer hotels – čtyři hotely v pasivním standardu a jejich srovnání

Rozdíly v technickém a technologickém řešení čtyř architektonicky velmi podobných hotelů. Jaký byl vývoj a jaké jsou zkušenosti z provozu?

Kateřina Mertenová: Školy s téměř nulovou spotřebou energie – ukázky realizovaných staveb ze zahraničí

Představení zahraničních realizací škol s téměř nulovou potřebou energie, a to jak nových, tak i renovovaných – urbanistické začlenění, architektonické ztvárnění, materiálové pojetí, konstrukční řešení, koncepce větrání, vytápění, chlazení a výroby energie. Vybrané příklady mají také ukázat, že opatření přispívající k nízké energetické náročnosti lze úspěšně zkombinovat s kvalitní soudobou architekturou.

Další účastníci panelové diskuse
Karel Sedláček, Ph.D., Manažer technické podpory, Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Petr Mareček, odborný poradce, Xella CZ, s.r.o.

Krátké prezentace – představení plakátů v předsálí
David Dražil: City Gardens – Mix Use Zero Energy Housing Complex + video
Miroslav Misař: Zadání nové stavby s využitím kritérií certifikačního nástroje CESBA

15:30 Přestávka
16:00 Blok 1B: Energetické systémy, moderátor Radek Peška

Fabian Ernst Ochs: Heating Solutions for the Passive House – Review and New Developments

Přehled a aktuální vývoj technických zařízení pro použití v pasivních a nulových budovách včetně praktických zkušeností.

Tomáš Matuška: Tepelné čerpadlo kombinované s FV systémem v různých aplikacích

Využití FV systému v kombinaci s tepelným čerpadlem může výrazně (až o 30 %) snížit spotřebu elektrické energie pro účely vytápění a přípravy teplé vody, pokud je využita tzv. adaptivní regulace provozu tepelného čerpadla podle aktuálního výkonu FV systému.

Albert Veldhuizen: Demand Flow Ventilation (DCV) and Indoor Air Quality (IAQ); MONICAIR (MONItoring & Control of Air quality in Individual Rooms)

Výzkum kvality vnitřního vzduchu v Holandsku realizovaný prostřednictvím Holandské vlády, sdružení výrobců, univerzit a laboratoří.

Filip Rezek: Možnosti využití inteligentní elektroinstalace a systému inteligentního řízení ve Smart City

Využití Energy Managementu pro monitoring a predikci nákladů a spotřeby (odběru energie), efektivní využívání energetických zdrojů domácí automatizace s přesahem pro systémové predikce a úspory, možnosti zpracovaných dat pro optimalizaci a efektivitu vedoucí k úsporám.

Krátké prezentace – představení plakátů v předsálí
Ján Jedlák: Simulácia tepelnej stability/ letného prehrievania pomocou programu TRNSYS

18:00 Ukončení prvního dne
18:30 Volný program pro prohlídku science centra VIDA! (pouze pro účastníky konference)
20:30 Společenský večer v science centru VIDA!

Pátek 11. 11. 2016

9:00 Blok 2B: Téměř nulové budovy pro bydlení, moderátor Juraj Hazucha

Rostislav Kubíček: Plusy plusových domů

Teoretické i praktické ukázky pasivních nulových plusových až soběstačných domů, včetně popisu hlavních prvků, které umožnily dosáhnout plusovosti jak po stránce konstrukční, tak technické.

Martin Augustin: Komplexní renovace řadového domu ze 30.let minulého století v památkově chráněné lokalitě do pasivního standardu – technická řešení a společenské souvislosti

Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Potřeba tepla na vytápění byla snížena cca 20x, věstavěn byl centrální systém řízeného větrání, byla použita vegetační střecha, akumulace srážkových vod, fotovoltaické panely i pasivní chlazení v letním období s využitím potenciálu podzákladí. Plnohodnotným cílem bylo maximální zvýšení uživatelského komfortu s uvolněním vnitřní dispozice s novými funkčními vazbami.

Tomáš Kašpar: Luka Living – představení projektu nájemního bydlení s hotelovými službami v nízkoenergetickém standardu

Jak si investor prochází cestu od vize k realitě nízkoenergetického bydlení.

Michal Čejka: Luka Living – proces optimalizace a postřehy z něj

Zkušenosti z procesu energetické optimalizace největšího nájemního bytového domu Luka living, cílícího na vysoký energeticky úsporný standard.

Další účastníci panelové diskuse
Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny, Česká spořitelna, a.s.
Pavel Heinrich, produktový manažer, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Jiří Vrba, vedoucí technického oddělení, Schiedel, s.r.o.

Krátké prezentace – představení plakátů v předsálí
Jiří Čech: Třetí pasivní rodinný dům v Česku
Jakub Novotný: Rodinný dům se zimní zahradou

11:00 Přestávka
11:30 Blok 3A: Vegetační střechy, adaptace, využití tepla vody, moderátor Mojmír Hudec

Michal Čejka: Adaptace budov na změnu klimatu

Představení opatření, které mají novostavby a stávající budovy adaptovat na změnu klimatu: nízká energetická náročnost a kvalitní obálky budovy, prevence proti letnímu přehřívání, technické systémy, OZE a soběstačnost, hospodaření s vodou a aplikace vegetačních prvků na budovách a v jejím blízkém okolí.

Jitka Dostalová: Zelené střechy od A do Z

Zásady správného návrhu a realizace, nejčastější chyby a jejich důsledky. Příklady zelených střech z ČR a ze zahraničí. Přístup k dané problematice v zahraničí (Evropa, Amerika, Asie). Zajímavé projekty ze světa.

Vojtěch Hrachovina: Přidaná hodnota vegetačních střech

Návrh konstrukce zelené střechy
Jsou zelené střechy opravdu „zelené“? Vegetační střecha coby městská klimatizace (přírodní čištič a chladič vzduchu). Návratnost a hodnota zelených střech v ČR.

Karel Plotěný: Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV

Ukázky dvou realizací: jedna, kdy se pomocí výměníků získává teplo z odpadních vod (šedých vod) jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo a druhá, kdy se výměníky používají pouze k předehřevu přiváděné studené vody. Diskutovány budou problémy při realizaci, zkušenosti s provozem, nároky na obsluhu a návratnost – srovnání předpokládané návratnosti a skutečných nákladů a reálné návratnosti.

Pavel Ševela, Michael Schulze: State of the Art of Drain-Water Heat-Recovery Products

Aktuální přehled systémů pro zpětné získávání tepla z odpadní vody pro použití v domácnosti, srovnání předností o omezení jednotlivých řešení a představení zkušeností a výsledků z praktických měření.

Krátké prezentace – představení plakátů v předsálí
Klára Nečadová: Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut
Tomáš Matuška: Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku

13:30 Polední přestávka (oběd)
14:30 Blok 1C: moderátor Dalibor Borák

Aleš Brotánek: Estetické a technické možnosti integrace FV systému do architektury pasivní ZŠ Kněžmost

Základní aspekty návrhu v historické urbanistické struktuře města a možnosti využívání slunečního záření pro výrobu elektrické energie ve vztahu k budově. Jakou síť by technicky bylo možné v rámci obce využít?

Josef Hoffmann, Roman Belov: Student vs. pasivní dům

Jak vnímá problematiku pasivních domů dnešní student? Někdy se dá hovořit o procházení hlavou zdí, pokud se chce student oblasti nízkoenergetické výstavby věnovat mimo standartní tok výuky. A přesto díky některým učitelům se lze této oblasti věnovat a dokonce se dostat na soutěže nejen národního měřítka.

Vojtěch Lichý: Vývoj vítězného návrhu soutěže Český ostrovní dům

Účelem a posláním studentské soutěže Český ostrovní dům 2016 bylo nalézt a ocenit nejvhodnější architektonické, provozní a energetické řešení dvou samostatných off-grid (ostrovních) apartmánových jednotek v kontextu šumavské krajiny. Primárním požadavkem tedy byla soběstačnost, nezávislost na inženýrských sítích, při zachování nejnižší možné potřeby energie v celém životním cyklu objektu. Přednáška se z pohledu studenta a autora věnuje tomu, jak vznikal koncept jednoho ze dvou vítězných návrhů.

Závěr konference
17:00 Ukončení konference

Konkrétní příklady, krátké prezentace

Tříminutové prezentace doplněné o plakát vystavený v předsálí konference.

Miloš Lain: Klimatizace moderních administrativních a průmyslových budov
Jiří Čech: Třetí pasivní rodinný dům v Česku
Miroslav Misař: Zadání nové stavby s využitím kritérií certifikačního nástroje CESBA
Jakub Števanka, Šimon Rusina: Simulačné programy v architektonickej tvorbe
Ctislav Fiala: OSEEB – výsledky vývoje optimalizovaného konstrukčního systému pro energeticky efektivní a udržitelnou výstavbu
Klára Nečadová: Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut
Radim Kučera: EnviHUT – Mobilní experimentální objekt
David Dražil: City Gardens – Mix Use Zero Energy Housing Complex
Tomáš Papoušek: Inteligentní zastávky VD
Jakub Novotný: Rodinný dům se zimní zahradou
Tomáš Matuška: Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku
Ján Jedlák: Simulácia tepelnej stability/ letného prehrievania pomocou programu TRNSYS
Dalibor Borák, Josef Smola, Petr Štěpánek: Vzdělávání pro zvyšování udržitelné stavební kultury
Pořadatel
Generální partner
Partneři
Partneři vystavovatelé